Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SIM energy

Definities :
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
SIM energy: SIM energy, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81844212.
Energieleverancier: Een energieleverancier is een nutsbedrijf dat gas en/of elektriciteit levert.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SIM energy voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Energieovereenkomst: Leveringsovereenkomst met een energieleverancier en overeenkomsten met een of meer regionale netwerkbeheerders en/of meetbedrijven voor de te leveren diensten.
Opdracht: De diensten die SIM energy verricht in het kader van een overeenkomst met een opdrachtgever.

Artikel 1: Werkingssfeer
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst ter zake van de door SIM energy verrichte diensten dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
1.2 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden SIM energy en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.3 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SIM energy zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en/of offertes
2.1 De geldigheid van offertes en/of aanbiedingen is in de offerte en/of aanbieding niet weergegeven. Aanbiedingen en/of offertes vervallen als de prijzen inmiddels door marktontwikkelingen zijn gewijzigd.
2.2 SIM energy kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: SIM energy tussenpersoon
3.1 Ten aanzien van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de nieuwe energieleverancier fungeert SIM energy slechts als tussenpersoon.
3.2 SIM energy verstrekt aan de Opdrachtgever advies om met derden een overeenkomst aan te gaan met als doel om bij de Opdrachtgever een besparing te realiseren.
3.3 SIM energy nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of energieleverancier, meetbedrijf of netwerkbedrijf ten gevolge van de opdracht/en of overeenkomst heeft geleden.
3.5 De Opdrachtgever en de desbetreffende derde of leverancier zijn en blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opstellen en voor de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

Artikel 4: Honorarium
SIM energy ontvangt een fee vergoeding vanuit de leverancier, voor de geleverde diensten.

Artikel 5: Energieovereenkomst
5.1 Energieovereenkomsten komen tot stand na ondertekening van de Opdrachtgever.
5.2 De Opdrachtgever verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas- en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden en van de schommelingen op de markt.
5.3 Indien de Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd of beëindigd of indien er voor de Opdrachtgever een nieuwe Energieovereenkomst wordt afgesloten, treft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Opdrachtgever en komt er uitsluitend een Energieovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de energieleverancier tot stand.
5.4 Het opzeggen van de Energieovereenkomst komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever SIM energy de opdracht heeft gegeven om de energiecontracten op te zeggen door middel van een machtiging.

Artikel 6: Uitvoeringstermijnen
6.1 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
6.2 Indien SIM energy gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan SIM energy heeft verstrekt.

Artikel 7: Overmacht
7.1 Een tekortkoming kan niet aan SIM energy of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
7.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SIM energy geen invloed kan uitoefenen en waardoor SIM energy niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. SIM energy is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SIM energy.
8.2 SIM energy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8.3 SIM energy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SIM energy is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SIM energy kenbaar behoorde te zijn.
8.4 De Opdrachtgever dient de schade waarvoor SIM energy aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan SIM energy te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
8.5 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens SIM energy vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 9: Vrijwaring
9.1 De Opdrachtgever vrijwaart SIM energy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
9.2 Indien SIM energy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SIM energy zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SIM energy en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10: Geheimhouding
Zowel SIM energy als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 11: Verzoek tot inzage formulier
11.1 De opdrachtgever geeft, door middel van mondelinge – of schriftelijke toestemming, toestemming aan SIM energy om de volgende handelingen uit te voeren:

  • Het opvragen van contract/verbruik gegevens bij Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven.
  • Het opvragen van de volumes uit het Centraal Aansluit Register (CAR)
  • Onderhandelen en het voeren van overleg met Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven
  • Het namens de opdrachtgever opvragen van offertes bij Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven

11.2 Deze toestemming is geldig voor onbepaalde tijd en is per direct opzegbaar tenzij anders is overeengekomen.
11.3 Deze toestemming verplicht opdrachtgever tot niets. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend toegepast om de besparing vrijblijvend en kosteloos in kaart te brengen.

Artikel 12: Privacy
12.1 SIM energy is gemachtigd om uit naam van de opdrachtgever diens (persoons)gegeven te (doen) verwerken.
12.2 De (persoons)gegevens en informatie die de opdrachtgevers, leverancier, regionale netbeheerder en/of meetbedrijf verstrekken, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden bewaard conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Artikel 13: Wijziging algemene voorwaarden
13.1 SIM energy heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
13.2 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Artikel 14: Toepasselijke recht en geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SIM energy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.3 Geschillen tussen SIM energy en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15. Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 81844212.

Wilhelminaplantsoen 12 – 1404 JB Bussum, Telefoonnummer: +31 (0)627560454, KVK 81844212